Buradasınız

18 Ağustos 2018 Tarihinde Yazılı, 17 – 30 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

18 Ağustos 2018 Tarihinde Yazılı, 17 – 30 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı bölümü, 17 - 30 Nisan 2019 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olarak Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’na atanmaya hak kazanan ve asil listede yer alan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 02/07/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları  Müdürlüğü) Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Cad. No:1 Menteşe/MUĞLA” adresine Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formuna” istenilen belgeler eklenerek şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

2- Diploma veya öğrenim belgesi aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 3+1 ibaresi olmak zorunda) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

3- Son üç ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

4- Erkek adaylar için  askerlik  ile  ilişiğinin  olmadığına  dair  beyan  formu, (Askerliğini yapmış, tecilli veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir. e-devlet çıktısı getirilebilir)

5- Adli sicil kaydı, (e-devlet çıktısı getirilebilir.)

6- Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak) Mal Bildirimi  Ön--- Mal  Bildirimi  Arka

7-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

Formun aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde, bilgisayarda iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

a. Vefat eden yakınlar için “VEFAT” yazılacaktır.

b. İki adet fotoğraf her bir forma zımbalanmadan yapıştırılacaktır.

c. Kişi hakkında verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.

d. Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.

e. En son çalışılan yer kısmına iş yerinin adı - adresi ve çalışılan tarih aralığı yazılacaktır. Daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar bu bölümü boş bırakacaklardır.

f. “Şahsın imzası” kısmı imzalanacaktır.

g. Güvenlik Soruşturması Formundan 2 adet çıktı alınacak. Ayrıca flash belleğe kaydedilecek ve ilgililer yanlarında getireceklerdir.

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge. (399 veya 4/B’ye tabi kişiler ile sözleşmeli banka personeli belge getirmeyecek. Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan personel belge getirecektir.)

 

- 4,5, 6 ve 7 inci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları www.mvdb.gov.tr  internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Adres: Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Şeyh Mah. İsmet İnönü Caddesi No:1, Menteşe / MUĞLA