Buradasınız

Bilgi Edinme

Başvuru Usulleri
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür.Ancak başvurunun elektronik posta (e-posta, online…) ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur. Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla (e-posta, online …) yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak bilgi edinme başvurusu sırasında gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak formlar aşağıda sunulmuştur. Posta yoluyla yapılacak başvurularda da aynı formların kullanılması mümkündür.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ayrıca aşağıda yer almaktadır.

Mektupla,ya da aşağıda kayıtlı e-posta adresine yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:4 Muğla

İlgili Belgeler:

Undefined